MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HIỀN

Năm học 2015 - 2016 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc t...

       Vì vậy, trường tiểu học Nguyễn Hiền cần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học đào tạo ra những thế hệ học sinh năng động, tự chủ, sáng tạo... để xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.

      Trong năn học này, thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Hiền đã ra sức thi đua lập thành tích kỉ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc. Đó là Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường...

      Để cuối năm học đạt được nhiều thành tích, trường tiểu học Nguyễn Hiền tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học một cách phù hợp, đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT, đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục vận động học sinh đi học chuyên cần, thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh...Phấn đấu cuối năm học, thầy và trò trường tiểu học Nguyễn Hiền hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

                                                                 Trường Tiểu học Nguyễn Hiền

Bài viết liên quan