Cam kết chất lượng đào tạo năm học 2017 - 2018

Biểu mẫu 05

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

(Tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp)

(Tên cơ sở giáo dục)

Phòng GD&ĐT Thành phố KonTum

Trường Trường Tiểu Học Nguyễn Hiền.

 

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018

 

S

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

 

I

 

Điều kiện tuyển sinh

 

Tuyển sinh 57HS và 3 HS lưu ban

thuộc 6 thôn trong xã. Thôn Đăkprông; thôn Konraktu; Konrakla; Thôn Diêm Trung, thôn Bốn, thôn Năm.

56 HS

đã hoàn thành chương trình lớp 1 theo TT/30 của BGD&ĐT và 2 HS lưu ban

 

 

54 HS

. đã hoàn thành chương trình lớp 2 theo TT/30 của BGD&ĐT

 

44 HS

đã hoàn thành chương trình lớp 3 theo TT/30 của BGD&ĐT

56 HS

đã hoàn thành chương trình lớp 4 theo TT/30của BGD&ĐT

 

II

 

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

 

Thực hiện chương trình giáo dục phố thông Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 33 tiết (10 buổi/tuần), trong đó có 20 tiết học chính khoá; 13 tiết tăng cường ở buổi thứ hai.

 

Thực hiện chương trình giáo dục phố thông Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 31 tiết (9 buổi/tuần), trong đó có 21 tiết học chính khoá; 10 tiết tăng cường ở buổi thứ hai.

 

Thực hiện chương trình giáo dục phố thông Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 30 tiết (9) buổi/tuần), trong đó có 21 tiết học chính khoá; 10 tiết tăng cường ở buổi thứ hai.

 

 

Thực hiện chương trình giáo dục phố thông Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 31 tiết (9buổi/tuần), trong đó có 23 tiết học chính khoá; 8 tiết tăng cường ở buổi thứ hai.

 

Thực hiện chương trình giáo dục phố thông Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 29 tiết (9 buổi/tuần), trong đó có 23 tiêt học chính khoá; 6 tiết tăng cường ở buổi thứ hai.

 

III

 

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

- Trường Tiểu học Nguyễn Hiền được thành lập năm 1999. Hoạt động theo quy định của Pháp luật.

- Nhà trường thành lập Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban hành kèm theo Thông tư 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo..

- Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức họp 3 lần/năm học

I/ Nhiệm vụ quyền của của trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

a. Nhiệm vụ của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục;

- Chuẩn bị các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh và cuộc họp của cha mẹ học sinh trong năm học;

b. Quyền của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho Phó trưởng ban và các thành viên, chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ HS, thay mặt cho Ban đại diện cha mẹ HS phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Trao đổi với giáo viên chủ nhiệm lớp về hoạt động của cha mẹ học sinh, phản ánh ý kiến của cha mẹ học sinh về chất lượng giáo dục và chất lượng dạy học;

- Cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp xem xét, đề nghị tuyên dương, khen thưởng hoặc xử lý kỉ luật đối với HS của lớp.

2. Nhiệm vụ và quyền của phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

Phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số công việc được phân công.

3. Nhiệm vụ và quyền của thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp có trách nhiệm thực hiện

nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp; Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

II/ Nhiệm vụ quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

1. Nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Phối hợp với Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục theo nội dung được thống nhất tại cuộc họp đầu năm học của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;

b) Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

c) Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh hạnh kiểm yếu tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

d) Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh năng khiếu, giúp đỡ học sinh chậm; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật và học sinh có; vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục toàn diện;

đ) Hướng dẫn về công tác tổ chức và hoạt động cho các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

2. Quyền của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Quyết định triệu tập các cuộc họp quy định tại Điều 9 của Điều lệ này (Trừ cuộc họp đầu năm học cử Ban đại diện cha meh học sinh trường) sau khi đã thống nhất với Hiệu trưởng;

b) Căn cứ ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết nhằm thực hiện nhiệm vụ năm học của trường và về quản lý học tập của học sinh;

c) Quyết định chi tiêu để cải thiện điều kiện học tập, chăm sóc giáo dục học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ tự nguyện theo quy định tại Điều 11 của Điều lệ này.

III/ Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp

1. Tạo điều kiện thực hiện Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ủng hộ hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện nghị quyết đầu năm học.

2. Định kỳ tổ chức cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để tiếp thu ý kiến của Ban đại diện và cha mẹ học sinh về công tác quản lý của nhà trường, biện pháp phối hợp giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vận động học sinh bỏ học trở lại lớp, giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến đối với hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh.

3. Nhà trường cử đại diện Ban Giám hiệu làm nhiệm vụ thường xuyên phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức hoạt động của các Ban đại diện cha mẹ học sinh và hoạt động của cha mẹ học sinh.

IV Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các nhiệm vụ sau đây:

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học quy định tại Điều 9 của Điều lệ này.

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các quyền sau đây:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Định kỳ làm việc với hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục, dạy học; phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; tổ chức vận động học sinh đã bỏ học trở lại lớp tiếp tục đi học;

2. Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt động theo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

3. Nhiệm vụ và quyền của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

V/ Trách nhiệm của cha mẹ học sinh

1. Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện những nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh đề ra.

2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

3. Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện khuyến nghị của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

VI/ Trách nhiệm của tổ chức Đội TNTPHCM:

Tổ chức Đội TNTPHCM có trách nhiệm tổ chức cho đội viên; Nhi đồng hoạt động theo điều lệ Đội và tổ chức cho đội viên; nhi đồng tham gia các hoạt động tập thể và các hoạt động khác do nhà trường tổ chức và kết hợp với Tổ chức Đoàn TNCSHCM ở xã Chưhreng; tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động ở địa phương.

 

* Yêu cầu thái độ học tập của học sinh:

Học sinh phải có thái độ, động cơ học tập của học sinh đúng theo yêu cầu quy định của ngành, của trường. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, tìm hiểu và đọc những câu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ để làm theo. Chấp hành đầy đủ các nội quy của trường, Nội quy của lớp đề ra. Thực hiện đầy đủ và có kế hoạch hoạt động học tập, chấp hành nội quy nhà trường; đi học đều và đúng giờ; giữ gìn sách vở và đồ dùng học tập. Kính trọng, lễ phép với thầy giáo, cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ bạn bè và người tàn tật, khuyết tật.

Tích cực rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân; vệ sinh trường lớp sạch sẽ. Tham gia các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; giữ gìn, bảo vệ tài sản công cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ nhà trường, thực hiện trật tự an toàn giao thông; thực hiện xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn, thương tích. Góp phần phát huy và bảo vệ truyền thống nhà trường .

- Nhà trường quan hệ chặt chẽ với ban đại diện CMHS đúng theo điều lệ BĐD CMHS.

Thực hiện 5 nhiệm vụ của người học sinh và nội quy của nhà trường cũng như các yêu cầu khác trong việc xây dựng trường học thân thiện.

 

 

IV

 

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

Có đủ phòng học cho mỗi lớp học 2 ca (11 phòng), phòng học rộng 42m2 ; 2 học sinh 1 bàn 2 chỗ ngồi (Lớp 1, mỗi HS 1 bàn, 1 ghế). Phòng học có đầy đủ trang thiết bị phục vụ giảng dạy học tập cho học sinh, (phòng học có đủ ánh sáng, quạt điện, bóng điện); có sân chơi, sân tập thể dục sạch sẽ, có bóng mát.

- Trang bị tủ sách giáo khoa dùng chung đầy đủ. Phát huy các phương tiện thiết bị dạy học hiện có.

 

 

V

 

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

- Xây dựng đôi nhóm bạn cùng tiến.

- Vận động giúp học sinh nghèo, khó khăn và học sinh DTTS (mua bảng con, bút chì cho HS lớp 1, hỗ trợ vở cho học sinh...).

- Tổ chức đầy đủ các hoạt động ngoại khoá cho học sinh theo quy định như: sinh hoạt tập thể; HĐNGLL; sinh hoạt Đội; Sao nhi đồng và các hoạt động khác.

- HDNGLL: 1 tiết/tuần (theo thời khoá biểu).

- Tổ chức sinh hoạt chủ điểm ngày 20/11;22/12;3/2; 19/5; 15/5...

- Tổ chức cho học sinh kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh1 lần/tuần/Lớp 4, lớp 5.

- Thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Tổ chức cho học sinh chơi các trò chơi dân gian vào các tiết sinh hoạt NGLL; tổ chức cho học sinh múa hát tập thể 1 lần/tuần.

- Tổ chức cho học sinh dọn vệ sinh đoạn đường xung quanh trường 1 lần/tuần.

- Tổ tập thể dục buổi sáng cho học sinh.

- Hội diễn văn nghệ 1 lần/năm học ( vào dịp 20/11/).

 

VI

 

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

 

Tỉ lệ GV 1,53/lớp. Có 1 GVCN /1 lớp, có 7 GV dạy phân môn; có 17/20 GV có trình độ đào tạo trên chuẩn , còn lại đạt chuẩn.

- CBQL: Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng là đảng viên; có trình độ chuyên môn ĐHSPTH; có trình độ Trung cấp lý luận chính trị; đã được đào tạo quản lý giáo dục Tiểu học.

* Thực hiện quản lý nhà trường theo đúng quy định của Điều lệ trường Tiểu học Ban hành kèm theo Thông tư số 41/210/TT-BGDĐT và Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011. Quản lý nhà trường theo đúng các quy định của Pháp luật được Nhà nước quy định.

- Sử dụng tốt đội ngũ hiện có, phân công chuyên môn phù hợp với năng lực sở trường của từng người.

- Tạo thuận lợi cho đội ngũ tự học, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

 

VII

 

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

 

- Năng lực, phẩm chất: 100% học sinh thực hiện tốt, đạt.

- Học tập: Học sinh bình thường hoàn thành chương trình lớp học cối năm học đạt 97,7%, học sinh lớp 5: 100% hoàn thành chương trình tiểu học.

- Sức khỏe: Không để để dịch bệnh lây lan trong nhà trường. Tổ chức khám sức khỏe định cho học sinh cũng như tiêm phòng theo kế hoạch của ngành Y tế.

- Trường học xếp loại tốt về vệ sinh.

- Không để tai nạn, thương tích xãy ra trong nhà trường.

- Bảo đảm ATGT.

 

VIII

 

Khả năng tiếp tục học tập của học sinh

 

Duy trì sĩ số 100%; học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng

Có khả năng tiếp tục học tập chương trình của lớp 2

 

Duy trì sĩ số 100%; học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng

Có khả năng tiếp tục học tập chương trình của lớp 3

 

Duy trì sĩ số 100%; học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng

Có khả năng tiếp tục học tập chương trình của lớp 4

 

Duy trì sĩ số 100%; học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng

Có khả năng tiếp tục học tập chương trình của lớp 5

 

Duy trì sĩ số 100%; học sinh đi học chuyên cần, không bỏ học giữa chừng

Có khả năng tiếp tục học tập chương trình của lớp 6

 

           

KonTum, ngày 23 tháng 09 năm 2017

Thủ trưởng đơn vị

 

 

 

Vũ Thị Hồng