Thong bao nang luong quý 2/2013

Kính gửi: - Giáo viên, cán bộ nhân viên trường;- Các bộ phận.Trường Tiểu học Nguyễn Hiền thông báo cho tất cả giáo viên, nhân viên toàn trường về việc xét nâng lương quý II năm 2013

PHÒNG GD &ĐT TP KON TUM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH NGUYỄN HIỀN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

                                                                              ChưHreng,  ngày 28 tháng 3 năm 2013

    THÔNG BÁO“V/v nâng lương quý II năm 2013”                           

  Kính gửi: -    Giáo viên, cán bộ nhân viên trường;- Các bộ phận.Trường Tiểu học Nguyễn Hiền thông báo cho tất cả giáo viên, nhân viên toàn trường về việc xét nâng lương quý II năm 2013.

I Đối tượng, điều kiện đề nghị nâng lương: - Không bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.- Đối với những CC, VC có bằng cao đẳng, Đại học căn cứ vào quyết định, tính từ thời điểm nâng lương thì thời gian đủ 36 tháng, nâng 1 bậc lương.- Đối với những CC, VC có hệ số khởi điểm dưới 2.1 căn cứ vào quyết định, tính từ thời điểm thì thời gian đủ 24 tháng, nâng 1 bậc

II. Hồ sơ đề nghị nâng lương: -         Đơn đề nghị nâng lương;-         Quyết định nâng lương gần nhất (phôtô).III. Thời gian:- Thời gian nộp hồ sơ: ngày 05/04/2013.- Nhà trường tiến hành họp xét vào 10h00 ngày 08 tháng 04 năm 2013 tại văn phòng trường Tiểu học Nguyễn Hiền.Nhận được thông báo này yêu cầu các giáo viên, nhân viên trong đối tượng được xét nâng lương thực hiện thông báo này.Mọi sự chậm trể nhà trường không chịu trách nhiệm./. Nơi nhận:                   Hiệu Trưởng- Như kính gửi;

  • Lưu VP.                   

 

 

                

Bài viết liên quan