28/03/13  Thông báo giấy mời  45
Kính gửi: - Giáo viên, cán bộ nhân viên trường;- Các bộ phận.Trường Tiểu học Nguyễn Hiền thông báo cho tất cả giáo viên, nhân viên toàn trường về việc xét nâng lương quý II năm 2013