04/04/16  Tin nhà trường  108
ĐỔI MỚI SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN Nhằm nâng cao năng lực quản lý, năng lực giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục cho giáo viên phổ thông, giáo dục thường xuyên, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương đổi mới các hoạt động sinh hoạt ...
 31/01/15  Tin nhà trường  97
Năm học 2015 - 2016 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc ...
 28/03/13  Tin nhà trường  91
Cuộc thi: “Thiết kế bài giảng điện tử e-learning” Năm học: 2012-2013
 28/03/13  Tin nhà trường  86
Nhà trường tổ chức cho HS khối 4,5 kiểm tra định kỳ lần 3 môn Tiếng Việt